19. 05. 2019

Žloutenka na ústecku

očkování, vakcína

ÚSTECKO – Epidemický výskyt virové hepatitidy A (VHA) započal z kraje roku 2017, první případ je datován k 31. 1. 2017. Z počátku probíhal výskyt převážně ve velkých rodinách problémových lokalit, jako je Krásné Březno.

Přes pokles během prázdnin, daný spíše skrytým a bezpříznakovým průběhem u dětí došlo se začátkem školního roku 2017/2018 k masivnímu vzplanutí epidemie a při intenzivním pátrání v rodinách a školních kolektivech bylo zjišťováno více než třicet případů týdně.

Byla provedena rozsáhlá protiepidemická opatření ve školních kolektivech zahrnující postexpoziční profylaktické očkování v postižených kolektivech a mimořádné očkování prvních stupňů základních škol postižených lokalit. Od poloviny listopadu došlo k výraznému úbytku nových případů, epidemie však stále probíhá.

Objevují se případy v rámci rodinných výskytů a dále případy mezi dospělými osobami bez uvedení kontaktu, často v komunitě narkomanů. Tyto sporadické případy se snaží s epidemií spojovat na základě molekulárně biologického vyšetření, zatím ve všech vyšetřených případech se jednalo o genotyp 1A, s naprostou shodou v sekvenovaném úseku.

K 13. 5. 2018 bylo v rámci epidemie zaznamenáno celkem 418 případů onemocnění, z toho 296 aktivně vyhledáno, v 19. týdnu jsou hlášena 2 nová onemocnění, zjištěná na základě klinických obtíží spojených s ikterem a nevolností. Oba nemocní spadají do sociálně slabší komunity s bydlištěm v Mojžíři a centru Ústí nad Labem.

16 letá žena navštěvuje střední odbornou školu, v rámci praktické výuky pracovala jako potravinář v ústeckém hypermaketu. 23 letý muž pracuje rovněž jako potravinář ve stejném hypermarketu, vzájemný kontakt neudávají.

Jak školní kolektiv, tak pracovní kolektiv je ve značné míře proti VHA již očkován (v rámci postexpozičního očkování nebo za přispění zaměstnavatele), neočkovaní zaměstnanci a studenti byly v rámci zvýšeného zdravotního dozoru z epidemiologicky závažné pracovní činnosti vyloučeni.

Další 4 nemocní z Ústeckého kraje (3x okres Louny, 1x okres Most) jsou v současné době izolováni na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v ústí nad Labem, souvislost s epidemií v Ústí nad Labem neudávají, nicméně bude prošetřena pomocí genotypizace viru hepatitidy A ze vzorků stolice.

Deskriptivní charakteristika epidemie:

Celkem onemocnělo 418 osob, z toho 188 mužů a 230 žen. Věková struktura: 65% všech případů spadá do věkových skupin do 15 let, průměrný věk nemocných je 16 let.

Tabulka nemocní VHA dle věku

Sociální struktura:

321 nemocných (76,8%) spadá do skupiny sociálně slabých, zejména romských osob s četnými příbuzenskými kontakty. Onemocnění z majoritní skupiny vyskytující se mimo vyloučenou lokalitu byla s epidemií spojena na základě geneticko-epidemiologického vyšetření vzorků stolice ve VUVeL Brno. Celkem 169 nemocných (40,4%) navštěvovalo nějaké školní zařízení, z toho 41 základní školu Husova v Krásném Březně a 27 základní školu Hluboká v Mojžíři.

V současnosti je sledován jeden školní kolektiv – resp. 1 ročník odborné školy se společnou praktickou výukou.

Místo bydliště:

Naprostá většina onemocnění spadá bydlištěm do vyloučených nebo ohrožených lokalit (Kr. Březno – 100, Mojžíř – 68, oblast Předlic a hranice centra s Předlicemi – 96). Jak je uvedeno i výše, vyskytují se i onemocnění v jiných čtvrtích u osob s negativní epid. anamnézou, které necestovaly a pohybují se převážně v místě bydliště.

Provedená opatření (1. 2. 2017 – 13. 5. 2018):

• dosud zajištěno již více než 3000 kontaktů, pro které byla stanovena karanténní opatření (lékařský dohled, zvýšený zdravotní dozor)

• provedena opatření ve 24 školních a předškolních zařízeních, ve školním roce 2017/2018 bylo od září vydáno rozhodnutí pro 74 dětských kolektivů z těchto zařízení

• úzká spolupráce s vedením jednotlivých školských zařízení, informace pro ředitele škol, spolupráce při zajišťování informovanosti o nutných opatřeních pro rodiče dětí v kontaktu s onemocněním (romští asistenti)

• ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje zajištěny finanční prostředky a materiální podpora (dezinfekční přípravky) pro provedení požadovaných protiepidemických opatření

• Jako součást opatření je zajištěno pro školní kolektivy postexpoziční očkování. Postexpoziční očkování bylo zajištěno celkem pro 1561 dětí.

• V kolektivech tříd prvních stupňů vybraných ZŠ, kde dosud k onemocnění nedošlo, bylo rozhodnuto o mimořádném očkování. Týká se ZŠ Školní nám. Předlice, ZŠ Fügnerova Trmice, ZŠ Tyršova Trmice, ZŠ Hluboká Mojžíř a ZŠ Husova Kr. Březno. V rámci mimořádného očkování byla zajištěna OL pro 532 dětí.

• Ve školách probíhá průběžně kontrola plnění nařízených opatření ve spolupráci s Oddělením hygieny dětí a mládeže Krajské hygienické stanice ústeckého kraje, bylo provedeno celkem 18 kontrol školních zařízen, z toho 8 kontrol základních škol, 5 mateřských škol, 2 školní jídelny, 1 kontrola v dětském domově, 1 kontrola v jeslích a 1 kontrola střední školy.

• Byla provedena opatření ve 13ti pracovních kolektivech.

• Byla provedena opatření u obyvatel následujících zařízení pro sociálně slabé: Azylový dům pro matky s dětmi Orlická, Ubytovna Purkyňova – Střekov, Ubytovna Děčínská

• lékařům prvního kontaktu (zejména praktickým dětským lékařům), hlavním zdravotnickým zařízením a infekcionistům jsou pravidelně podávány informace o vývoji epidemie v potřebném rozsahu

• opakovaně podávány informace K-centru, Azylovému domu Samaritán a dalším nízkoprahovým zařízením o výskytu případů mezi intravenózními narkomany a bezdomovecké komunitě

• spolupráce s Magistrátem města Ústí nad Labem, zajištění letáčků občanské informovanosti do prostředků hromadné dopravy

• ve spolupráci se školským odborem Magistrátu řešena opatření ve školách a nástupy nových dětí k povinné školní docházce do kolektivů

• využita součinnost s Policií ČR a OSPOD při zajišťování protiepidemických opatření a zjišťování místa pobytu osob podezřelých z kontaktu s nákazou

• komunikace s Dopravním podnikem Města Ústí nad Labem a zajištění pravidelné dezinfekce madel a vnitřních prostor prostředků hromadné dopravy

• provedení mikrobiologického vyšetření stěrů z prostředí v hromadné dopravě s výsledkem nálezu kontaminace madel a následné zostření dezinfekčního režimu na linkách spojujících jednotlivá ohniska ve městě

• provedení mikrobiologického vyšetření stěrů z prostředí ve významných obchodních centrech v docházkové vzdálenosti od aktivních ohnisek s výsledkem nálezu kontaminace rukojetí nákupních vozíků, komunikace s vedeními obchodních center k zajištění pravidelné dezinfekce nákupních vozíků, veřejných toalet a dalších míst s možným rizikem přenosu nákazy virovou hepatitidou A

• ve spolupráci se SZPI zajištění dohledu nad používáním jednorázových rukavic při výběru nebaleného pečiva, ošetření madel vozíků a nákupních košíků ve významných prodejních centrech

• oddělením hygieny práce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje provedena kontrola dodržování zásad hygienického režimu ze strany zaměstnanců v 19ti vybraných obchodních centrech a prodejnách nebalených potravin

• průběžná telefonní a e-mailová komunikace s odbornou a laickou veřejností, informace pro veřejnost aktualizovány na webových stránkách KHS Ústeckého kraje

• pravidelné poskytování informací pro regionální i celostátní média

• 18. 12. 2017 projednání aktuální situace s hejtmanem Ústeckého kraje a ředitelem odboru zdravotnictví KÚ

• 13. 3. 2018 na podnět MPSV prošetřen podnět týkající se možného docházení nemocných VHA do nízkoprahové centra Světluška (Střekov) provozovatele Oblastní charita

• akutní onemocnění, zejména vyskytující se mimo vyloučenou lokalitu, jsou průběžně vyšetřována molekulárně biologickými metodami ve VUVeL Brno. Doposud byly všechny zjištěné izoláty viru hepatitidy A genotypu 1A, se 100% shodou v sekvenované oblasti.

Zdroj: KHS/Foto: Ilustrační

Komentáře nejsou povoleny